فطریه تان را به ستاد دیه بدهید تا زندانیان نیازمند آزاد شوند

ستاد دیه کشور از مردم ایران دعوت کرد فطریه های خود را برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص دهند.

اخبار مرتبط