فطریه تان را به ستاد دیه بدهید تا زندانیان نیازمند آزاد شوند

ستاد دیه کشور از مردم ایران دعوت کرد فطریه های خود را برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص دهند.