آزادی زندانی بدهکار شهرستان ساوه با کمک یک خیر

آزادی زندانی بدهکار شهرستان ساوه با کمک یک خیر
به گزارش روابط عمومی زندان شهرستان ساوه با کمک ۲۰ میلیون ریالی یک فرد خیر این شهرستان و با اخذ رضایت شاکی یک زندانی بدهکار مالی زمینه آزادی این فرد از زندان فراهم شد.


به گفته طالبی رئیس زندان شهرستان ساوه این زندانی که به دلیل عدم توان پرداخت بدهی خود به مبلغ ۲۰ میلیون ریال در زندان به سر میبرد با پرداخت بدهی وی توسط یک فرد خیر و کسب رضایت شاکی از زندان آزاد شد .

اخبار مرتبط