زمینه آزادی یک زندانی با ۱۲۰ میلیون بدهی فراهم شد

زمینه آزادی یک زندانی با ۱۲۰ میلیون بدهی فراهم شد

با حضور مدیر عامل نمایندگی ستاد دیه استان مرکزی در جمع شاکیان پرونده یک زندانی و رایزنی و گفتگو با آنها زمینه حل مشکل و آزادی یک زندانی فراهم شد .
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی زمینه آزادی این زندانی که به دلیل عدم توان پرداخت بدهی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مدت سه سال در زندان به سر میبرد با پیگیری مدیر عامل نمانیدگی ستاد دیه استان و مددکیاارن زندان و گذشت ۷۴۰ میلیون ریالی شکات ، کمک ۲۶۰ میلیون ریالی اعضای محل و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریالی ستاد دیه فراهم شد .