آزادی زندانی بدهکار شهرستان ساوه با کمک ستا د دیه

آزادی زندانی بدهکار شهرستان ساوه با کمک ستا د دیه
به گزارش روابط عمومی زندان شهرستان ساوه با کمک ۲۴۰ میلیون ریالی ستاد دیه استان و همچنین گذشت ۲۴۰ میلیون ریالی شاکی ، یک زندانی بدهکار مالی این زندانی از زندان آزاد شد.
به گفته سبزواری رئیس زندان شهرستان ساوه این زندانی که به دلیل عدم توان پرداخت بدهی خود به مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال در زندان به سر میبرد با پرداخت مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال بدهی وی توسط ستاد دیه استان و گذشت ۲۴۰ میلیون ریالی شاکی از زندان آزاد شد .

اخبار مرتبط